ALHAMBRAHUSET

VELKOMMEN I DIT HJEM

Et rigtigt hjem Trygheden i hverdagen er alfa og omega for, at de unge kan finde sig til rette, hvorfor vi gør meget ud af at skabe “et rigtigt hjem”. Alle skal føle, at Opholdsstedet er deres hjem, hvor de kan skabe deres eget værelse, som giver dem præcis det, de ønsker. De unge er også med til at skabe rammerne i fællesrummene, så de føler sig hjemme.

Om

Alhambrahuset

Målgruppe

Opholdsstedet Alhambra henvender sig til børn og unge i alderen 10-18 år med mulighed for efterværn til man fylder 23 år. Målgruppen omfatter børn/ unge, som er opvokset i udsatte familier. Deres opvækst er ofte præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden til følge. Denne gruppe har brug for struktur og voksen kontakt. De unge kan på indflytningstidspunktet typisk være i risiko for isolation, og have uhensigtsmæssige social netværk, eller en svag affektregulering. Der kan være tale om angstadfærd og/eller PTSD-lignende symptomer, som vi har håndteret med betydelig succes.

Læse mere

Faglig tilgang og metode

Alhambrahuset arbejder ud videnbaserede metoder, og vi benytter metodiske tilgange, som har vist gode effekter i at skabe forandringer for de unge. Internt arbejder vi løbende med videndeling indenfor de pædagogiske metoder, – ligesom medarbejdere deltager i kompe-tenceudviklingsforløb, som understøtter og fastholder det høje faglige niveau. I det direkte arbejde med de unge anvendes der i Alhambrahuset flere forskellige metoder med en bredspektret tilgang

Læse mere

Hvorfor Alhambra er unik

Alhambra - som har haft unge anbragt siden foråret 2016 - har ikke haft nogen fysiske magtanvendelser, mens den har eksisteret. Alhambra drøftede spørgsmålet om fysisk magtanvendelse meget i opstartsfasen, da ledelsen havde et ønske om at skabe et opholdssted uden brug deraf. Baggrunden for dette var ledelsens egne erfaringer som ansatte på andre opholdssteder, asylcentre mv„ hvor ledelsen havde arbejdet meget for, at den unge igen får tillid til de voksne. Det var derfor fra starten vigtigt for ledelsen, at de ansatte på opholdsstedet er indforståede med ønsket om at undgå fysiske magtanvendelser.

Læse mere

Alhambras

ansætter

Nidal Shleba

Daglig leder.
Funktion : leder
Ansat: 5 år
Borger udtalelser:
Nidal er dygtigt til løse konflikter i huset. hun er altid til rådighed, når vi har brug for en at tale med. Vi ser Nidal, som værende en løsningsorienteret person, der også giver god råd.