Faglig tilgang og metode

Alhambrahuset arbejder ud videnbaserede metoder, og vi benytter metodiske tilgange, som har vist gode effekter i at skabe forandringer for de unge. Internt arbejder vi løbende med videndeling indenfor de pædagogiske metoder, – ligesom medarbejdere deltager i kompe-tenceudviklingsforløb, som understøtter og fastholder det høje faglige niveau. I det direkte arbejde med de unge anvendes der i Alhambrahuset flere forskellige metoder med en bredspektret tilgang

Anerkendende relations pædagogisk metode

I Alhambrahuset tages der afsæt i en anerkendende og relationsskabende tilgang. Anerkendende pædagogik handler om at skærpe opmærksomheden på, at vise anerkendelse og give udtryk for sin værdsættelse. Denne pædagogik former både hjerne, sanser, tanker, følelser og handlinger hos den unge, når vedkommende føler sig anerkendt. Når den unge føler sig hørt, set og forstået, gives der mulighed for at spejle sig i den anden og lære sig selv bedre at kende.
De unge i Alhambrahuset gennemgår under deres indskrivning en modnings- og udviklings-proces, hvor deres voksenidentitet grundlægges – ind i en dansk kultur og danske kulturelle værdier samfundsmæssigt generelt, som i skole- /uddannelsessystemet. I denne identi-tetsudvikling er den anerkendende metode fordrende for en positiv identitetsudvikling.